Menu
Obec Železná Breznica
ObecŽelezná Breznica

Úmrtie občana

Každý z nás sa v živote ocitne v situácii, ktorá prináša smútok a veľmi ťažko sa prekonáva. Úmrtie niekoho blízkeho znamená okrem žiaľu aj množstvo rôznych starostí a snahu o čo najdôstojnejšiu poslednú rozlúčku. Pohreb môže byť cirkevný alebo civilný.

Ako postupovať pri úmrtí občana?
Poradíme Vám


Úmrtie doma

Ak nastane úmrtie doma je potrebné ihneď zavolať pohotovosť  (112 alebo 155) a oznámiť službukonajúcemu dispečingu uvedenú udalosť. Na Vašu adresu služba vyšle pohotovostného lekára, ktorý vykoná obhliadku zosnulého. Do príchodu lekára neobliekajte zomrelého, ani nijako s ním nemanipulujte. Obhliadkou sa zisťuje smrť, jej čas a príčina. Každý je povinný poskytnúť lekárovi, ktorý obhliada mŕtve telo, informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu. Po obhliadke lekár vypisuje tzv.List o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí (ďalej len List o prehliadke mŕtveho) min. v 3 vyhotoveniach. V tomto liste je aj informácia o ďalšom navrhovanom postupe (pitva alebo pochovanie).

Pokiaľ obhliadajúci lekár do tejto kolónky napíše "Pochovať v zákonnej lehote", je možná zo strany príbuzných prípadná manipulácia so zosnulým. Po vykonaní tejto obhliadky je potrebné kontaktovať pohrebnú službu podľa výberu pozostalých na zabezpečenie prevozu zomrelého.Taktiež si pripravte vhodné oblečenie pre zomrelého, v ktorom bude pochovaný.

Pokiaľ prehliadajúci lekár nevie na mieste zistiť príčinu smrti, má podozrenie na trestný čin, samovraždu, alebo je zosnulý cudzí štátny občan, do uvedenej kolónky napíše "Pitva na súdno.lekárskom pracovisku ÚDZS". V tomto prípade je povinnosťou obhliadajúceho lekára privolať na transport zosnulého pohrebnú službu, ktorá je zazmluvnená a platená za transport ÚDZS. Úlohou tejto pohrebnej služby je transport zosnulého na obvodne príslušné patologické pracovisko aj s vypísanou dokumentáciou obhliadajúceho lekára. Pokiaľ má lekár podozrenie na trestný čin, privolávav na miesto úmrtia Políciu a až následne po zdokumentovaní a súhlase vyšetrovateľa odváža vyššie uvedená pohrebná služba zosnulého. Po ukončení pitvy a procesných úkonoch na príslušnom patologickom pracovisku, je možné zosnulého na základe Vami vybranej pohrebnej služby transportovať do Domu smútku a následne pochovať. Pri násilných trestných činoch, dopravných nehodách, je potrebné si vyžiadať súhlas na pochovanie či spopolnenie od príslušnej prokuratúry.

Úmrtie v nemocnici

Budete kontaktovaní personálom nemocnice, ktorý Vám poskytne všetky informácie o úmrtí a o mieste, kde bol zosnulý prevezený - (patológia ).   Vtedy je potrebné osloviť Vami zvolenú pohrebnú službu a dojednať prevoz mŕtveho do Domu smútku. Je potrebné doniesť aj oblečenie pre zosnulého a riadiť sa pokynmi nemocnice a pohrebnej služby.

Prevádzkovateľ pohrebnej služby - (to platí aj na prevoz zosnulého v rámci obce, z domu do Domu smútku), prevezme ľudské pozostatky až keď je úmrtie doložené Listom o prehliadke mŕtveho, ktorý vystavil obhliadajúci lekár.


Pohrebné služby

na prevoz zomrelého, či už z domu zomrelého, z nemocnice, resp.patológie do Domu smútku, oslovíte Vami zvolenú pohrebnú službu, ktorá Vám tiež ponúkne zabezpečenie rôznych záležitostí a produktov súvisiacich s pohrebom napr. rakvu, drevený kríž, kyticu na rakvu, vence, sviece na rakvu, parte a pod. Pohrebnú službu môžete splnomocniť aj na vybavenie úmrtného lostu a dokladov s ním súvisiacich.

Úmrtný list

Ak ste nepožiadali pohrebnú službu o vybavenie dokladov, je potrebné osobne vybaviť úmrtný list na matričnom úrade, v ktorého obvode došlo k úmrtiu. (To znamená, že ak nastalo úmrtie v obci Železná Breznica vybavuje sa úmrtný list na Matričnom úrade v Budči, ak zomrela osoba v nemocnici vo Zvolene, úmrtný list vydá Matričný úrad vo Zvolene a pod. )

Na zápis do knihy úmrtí je potrebné predložiť:

 • najmenej 3 x List o prehliadkle mŕtveho, ktorý Vám vystavil obhliadajúci lekár
 • občiansky preukaz zosnulého
 • občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb
 • matrika v prípade nezrovnalostí môže požadovať aj rodný list, alebo sobášny list zosnulej osoby, ak bol zosnulý (á) ženatý/vydatá.

Prvý originál úmrtného listu sa vydáva bez poplatku. Každý ďalší originál (okrem zdokladovania na sociálne a dôchodkové účely) je vydaný za správny poplatok 5,- €.

Hrobové miesto

V prípade pochovania na miestnom cintoríne v Železnej Breznici ,  sú pozostalí , ktorí vybavujú pohrebné záležitosti,  povinní dostaviť sa na Obecný úrad v Železnej Breznici, kde bude s nimi podľa zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. uzatvorená nájomná zmluva,  či už ide o nové hrobové miesto alebo zosnulý bude pochovaný  už do existujúceho hrobu. Nájomná zmluva sa uzatvára na 10 rokov a zároveň sa uhrádza poplatok za hrobové miesto.

Cirkevný pohreb

O vykonanie cirkevného obradu je potrebné požiadať osobne Farský úrad v Tŕní,  tel.č. 045/ 539 71 26, 0907 654 349  . Farskému úradu predkladajú pozostalí 1 x List o prehliadke mŕtveho, vystavený obhliadajúcim lekárom a potvrdený matričným úradom .

Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak je mŕtve telo uložené v chladiacom zariadení môže sa pochovať najneskôr do 14 dní od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno pochovať ihneď.

Deň a čas pohrebu je potrebné po dohovore s pánom farárom oznámiť na Obecnom úrade v Železnej Breznici,  kde tento oznam bude zverejnený občanom  miestnym rozhlasom.

Čo vybaviť po pohrebe

Vykonaním pohrebu pre pozostalých ešte nekončí vybavovanie rôznych záležitostí.

Preto Vám podávame informácie, ktoré Vám budú v tomto nápomocné:

 • matričný úrad, ktorý vydal úmrtný list, potvrdí pozostalým aj Žiadosť o príspevok na pohreb. Pochovanie zomrelej osoby Vám na  tomto doklade potvrdí pohrebná služba.Tlačivo si po pohrebe vyplňte ako žiadateľ,priložte kópiu úmrtného listu, kópiu potvdenky o zaplatení rakvy a spolu so svojim občianskym preukazom zdokladujte Úradu práce, soc. vecí a rodiny vo Zvolene. V žiadosti si môžete uviesť, či príspevok požadujete zaslať na účet, alebo prostredníctvom pošty na Vašu adresu. Tento príspevok je štátnou dávkou a vypláca sa vo výške 79,67 €.
 • matričný úrad, ktorý vydal úmrtný list vystaví aj potrebný počet oznámení o úmrtí a odoberie pozostalým občiansky preukaz zomrelej osoby, ktorý zašle príslušnému Riaditeľstvu policajného zboru - evidencia obyvateľstva.

V rámci oznamovacej povinnosti ďalej zašle oznámenie o úmrtí aj týmto inštitúciám:

 • Okresnému súdu - dedičské konania. Okresný súd priradí konanie notárke, ktorá vyzve osobu uvedenú ako vybavovateľ pohrebu na zdokladovanie majetku zosnulého, ako aj osôb podliehajúcich dedeniu
 • Ohlasovni trvalého pobytu - podľa toho, kde bola zomrelá osoba prihlásená na trvalý pobyt
 • Registru obyvateľov Banská Bystrica
 • Sociálna poisťovňa Ústredie Bratislava - ak zomrelá osoba bola poberateľom dôchodku
 • Daňový úrad  vo Zvolene
 • Registru trestov GP SR Bratislava
 • Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Banská Bystrica
 • Obvodnému úradu v sídle kraja, odbor CO Banská Bystrica - ak zomrelá osoba bola vojakom v zálohe

NEZABUDNITE :

 • ak zomrelá osoba mala uzatvorené životné poistenie je potrebné Listom o priehliadke mŕtveho , úmrtným listom a ostatnými potrebnými dokladm izrušiť zmluvu a požiadať o vyplatenie poistnej sumy pozostalýmak bola zomrelý/á ženatý/vydatá, pozostalý manžel/manželka čo najsôr požiada príslušnú pobočku poisťovne o priznanie a vyplácanie vdovského/vdoveckého dôchodku
 • ak bola zomrelá osoba rodičom nezaoopatreného dieťaťa, resp. detí, je potrebné čo najskôr požiadať soc. poisťovňu o priznanie sirosňtského, resp. sirotských dôchodkov
 • ak bola zomrelá osoba zamestnaná, je potrebné úmrtie zdokladovať neodkladne zamestnávateľovi
 • ak bola zomrelá osoba živnostníkom, je potrebné úmrtie neodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu, odbor živnostenského podnikania
 • kartičku zdravotného poistenia zomrelej osoby vráťte príslušnej zdravotnej poisťovni
 • ak bola zomrelá osoba majiteľom vodičského oprávnenia, alebo cestovného pasu odovzdajte neodkaldne tieto doklady na príslušnom riaditeľstve PZ
 • ak bola zomrelá osoba opatrovaná na základe rozhodnutia Úradu práce, soc. vecí a rodiny vo Zvolene, alebo jej boli poskytnuté nejaké kompenzácie, resp. bola držiteľom ZŤP preukazu - je nutné neodkladne úmrtie zdokladovať aj ÚPSVaR vo Zvolene.
 • nezabudnite aj na iné záležitosti - napr. účet v bankách, druhý pilier dôchodkového zabezpečenia, inkasné lístky, zmluvy u mobilných operátorov, zmluvy o napojení na káblovú televíziu, zmluvy o dodávke plynu, elektrickej energie, vody, odpis motorového vozidla z evidencie vozidiel a pod.

 V prípade, že si s niečim v tejto ťažkej životnej situácii neviete poradiť, resp. nerozumiete postupu, informujte sa na obecnom úrade, kde Vám radi v rámci naších možností pomôžeme a poradíme.

Elektronické služby

Kataster nehnuteľností

Kataster

Cintorín

cintorín

360° fotografia obce

360° fotografia obce

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:32
TÝŽDEŇ:301
CELKOM:543228

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Železná Breznica vo fotografiách