Menu
Obec Železná Breznica
ObecŽelezná Breznica

Správa daní a poplatkov

Priznanie k dani z nehnuteľností

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k tejto dani podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Daňovník nie je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane . Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením  je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z nehnuteľností je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z nehnuteľností zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Treba doložiť Oznámenie  o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane.

Čiastkové priznanie

Ak daňovník už podal priznanie k dani z nehnuteľností,podľa predchádzajúceho článku a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote podľa predchádzajúceho článku. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením    a už podal priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti príslušnému správcovi dane. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností vrátane čiastkového priznania k tejto dani.Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca  nasledujúceho alebo prvým dňom mesiaca po dni v ktorom sa stal vydražiteľ vlastníkom. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni,v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Opravné priznanie a dodatočné priznanie

Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľností alebo čiastkového priznania k tejto dani môže daňovník podať opravné priznanie.

Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní k tejto dani neuviedol správne údaje na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k tejto dani.

Vyrubenie dane z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností správca dane vyrubí každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím (spolu s daňou za psa).

Elektronické služby

Kataster nehnuteľností

Kataster

Cintorín

cintorín

360° fotografia obce

360° fotografia obce

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:84
TÝŽDEŇ:902
CELKOM:546961

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Osadený kríž

Železná Breznica vo fotografiách