Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Stavebný úrad


Spoločný obecný úrad
-zabezpečuje výkon úloh štátnej správy zverených zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje na úseku:

a/ územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č.50/76 Zb. v platnom znení
b/ ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/01 Z.z. v platnom znení
c/ vodného hospodárstva v zmysle zákona č.135/74 Zb. v platnom znení
d/ pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/61 Zb. v platnom znení
Žiadosti občanov sa podávajú na obecnom úrade a starosta obce doručuje písomnosti na vybavenie spoločnému obecnému úradu.

 

Adresa
Spoločný obecný úrad
Námestie slobody 22
960 01  Z V O L E N
 
Vedúci: Ing. Martina Černajová
Kontakt: 045/5303285
E-mail: su@zvolen.sk
   
Správne poplatky  

 

TLAČIVÁ

Stavebný úrad


Ochrana prírody a krajiny