Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

 • VZN č. 2/2017 - miestny poplatok za KO
 • VZN č. 1/2017 - umiestňovanie volebných plagátov
 • VZN č. 2/2016 - prevádzkový poriadok pohrebiska
 • VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie MŠ
 • VZN č. 1/2016 o odpadoch
 • VZN č. 1/2015 o chove domácich a úžitkových zvierat tu ku stiahnutiu
 • VZN č.2/2015 o určení miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad, objemový komunálny odpad, biologický rozložiteľný kuchynský odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, nebezpečný odpad a spôsobe platenia za drobné stavebné odpady.
 • VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Železná Breznica
 • VZN č.3/2012 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Železná Breznica
 • VZN č.2/2012 o dani z nehnuteľnosti
 • VZN č.1/2012 o určení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • VZN č.4/2011 Požiarny poriadok obce
 • VZN č.3/2011 o zavedení dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za ubytovanie
 • VZN č.2/2011 o určení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2012 zrušené 1.1.2013
 • VZN č.1/2011 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v Materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Železná Breznica
 • VZN č.2/2010 o určení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2011 zrušené 1.1.2013
 • VZN č.1/2010 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2011 zrušené 1.1.2013
 • VZN č.2/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy na území Žel. Breznice
 • VZN č.1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
 • dodatok k VZN č.3/2005 o zavedení dane za psa, dani za uživanie verejného priestranstva, dani za nevýherné hracie prístroje a dani za ubytovanie zo dňa 15.12.2008
 • VZN č.2/2008 verejnom poriadku na území obce
 • VZN č.1/2008 trhový poriadok
 • VZN č.1/2007 o záväzných častiach Územného plánu obce Železná Breznica
 • VZN č.1/2005 o poskytovaní dotácií a finančných darov